งาน “SME – GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย”

งาน “SME – GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย”
โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2566 เวลา : 10.00 น.- 21.00 น. สถานที่ : ณ HALL 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์